Néhány kiemelten fontos érvényes jogszabály a levegővel és levegővédelemmel kapcsolatban

A levegővédelmi előírásokat kötelező figyelembe venni az alábbi területeken:

  • - műszaki tervezésben, gazdálkodó szervezetek működése során;
  • - területrendezési, településrendezési és területfejlesztési tervek készítésekor;
  • - környezetvédelmi programokban.

A levegőtisztaság-védelem elsőrendű feladata a települések levegőminőségének javítása, de kiemelt figyelmet fordít az energiatakarékosságra és az energiahatékonyság növelésére is.

 

 

A levegő a Földet körülvevő gázok elegye. Tiszta állapotban színtelen, szagtalan, összetevői pedig a következők:

Állandó gázok: N2 78%, O2 21%, egyéb gázok 1% (He, Kr, Xe több ezer évig állandó),
Változó gázok: CO2, CH4, H2, O3, N2O,
Erősen változó gázok: H2O (vízgőz), CO, SO2, NO2, NH3, H2S, stb.

Az 1995. évi LIII. Törvény 22. §-a a „környezet védelmének általános szabályairól" keretet ad a levegővédelem számára. A törvény három alappillére az alábbiakban foglalható össze:

  • - A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira, összetételére, valamint a klímára.
  • - A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, mely minőségét veszélyeztető vagy egészséget károsító módon terheli azt.
  • - A tevékenységek, létesítmények tervezése, megvalósítása, folytatása, valamint a termékek előállítása és használata során törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb mértékű legyen (prevenció).

A jogszabályi követelmények teljesítése segíti a levegő védelmét, lehetővé téve, hogy mérsékeljük a negatív hatásokat.

 

Jogszabály száma  Jogszabály címe 
 41/2015. (VII.3.) NFM rendelet  Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános szabályairól, valamint a képzési, képesítési és vizsgáztatási díj mértéke és megfizetésének részletes szabályairól
 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 14/2015. (II.10.) Korm. rendelet  A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
278/2014. (XI.14.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról


53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet

Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról
29/2014. (XI. 28.) FM rendelet A hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
26/2014. (III. 25.) VM rendelet Az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
310/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer továbbfejlesztésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról
110/2013. (XII.4.) VM rendelet Az 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről
80/2012. (XII.28.) NFM rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatatási díjáról és felügyeleti díjáról
410/2012. (XII.28.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
2012. évi CCXVII. törvény Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről
145/2012. (VII.3.) Korm. rendelet


A szén-dioxid geológiai tárolásáról

295/2012. (X.16.) Korm. rendelet Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végző szervezetek akkreditálásáról és nyilvántartásáról
118/2011. (XII.15.) VM rendelet A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről
6/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
4/2011. (I.14.) VM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
36/2010. (XII.31.) NFM rendelet A bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól
306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet A levegő védelméről
2010. évi CXVII. törvény A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről
1/2009. (II.10.) KvVM rendelet A Magyar Köztársaság területén az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye keretében megvalósuló együttes végrehajtás hitelesítőire vonatkozó szakmai és személyi követelményekről, valamint a hitelesítés szabályairól
2008. évi V. törvény A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi Egyezmény kihirdetéséről
2007. évi LX. törvény Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről
195/2006. (IX. 25.) Korm. rendelet A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló, 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a savasodás, az eutrofizáció és a talaj közeli ózon csökkentéséről szóló, 1999. december 1-jén, Göteborgban aláírt Jegyzőkönyv kihirdetéséről
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
75/2005. (IX. 29.) GKM-KvVM együttes rendelet A nem közúti mozgó gépekbe építendő belső égésű motorok gáznemű és részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról
2004. évi CVIII. törvény A nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi Genfi Egyezményhez kapcsolódó, a kénkibocsátások további csökkentéséről szóló, Oslóban 1994. június 14-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
2003. évi LXXXIX. törvény A környezetterhelési díjról
17/2003. (IV.4.) GKM-KvVM-PM együttes rendelet Egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről
7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet Az egyes légszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről


12/2002. (III.14.) GM-KöViM-KöM együttes rendelet

Az új személygépkocsik üzemanyag-gazdaságossági és szén-dioxid-kibocsátási adatainak közzétételéről
4/2002. (X.7.) KvVM rendelet

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről

23/2001. (XI.13.) KöM rendelet

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről


15/2001. (VI. 6.) KöM rendelet

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről
7/1999. (VII.21.) KöM rendelet

A 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb bemenő hőteljesítményű, helyhez kötött gázturbinák légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről

32/1993. (XII.23.) KTM rendelet

A helyhez kötött földgázüzemű gázmotorok technológiai kibocsátási határértékeinek és azok alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

Cikk forrása:  Magyar Szabványügyi Testület 

Kép forrása: mszt.hu