Auditálási kisokos – értelmező miniszótár
Audit (audit) - Módszeres, független és dokumentált folyamat auditbizonyíték megszerzésére és objektív értékelésére annak meghatározása céljából, hogy az auditkritériumok milyen mértékben teljesülnek.  
 

Belső audit - Néha első fél által végzett auditoknak neveznek, maga a szervezet végzi, vagy az ő megbízásából végzik, vezetőségi átvizsgáláshoz és más belső célokra (pl. az irányítási rendszer eredményességének bizonyítására vagy információk megszerzésére az irányítási rendszer fejlesztéséhez). A belső auditok alapul szolgálhatnak ahhoz, hogy egy szervezet saját megfelelőségi nyilatkozatot tegyen. 

Külső audit - Ha a szervezet irányítási rendszerének felülvizsgálatát, értékelését külső, a vizsgált szervezettől munkajogi értelemben független auditorok végzik. A küldő magukban foglalják a második és harmadik fél által végzett auditokat. 

Második fél által végzett auditok - Olyan felek hajtják végre, amelyek érdekeltek a szervezetben, mint például a szervezet vevői vagy az általuk megbízott más személyek.  

Harmadik fél által végzett auditok - Független auditáló szervezetek hajtják végre, mint pl. szabályozó hatóságok vagy azok, amelyek tanúsítványt adnak ki.  

Együttes audit - Amikor két vagy több különböző szakterület (például minőség, környezet, munkahelyi egészség és biztonság) irányítási rendszerét együtt auditálják. 

Közös audit - Két vagy több auditáló szervezet együttműködésben végzi egyetlen auditálás alatti szervezet auditját. 
auditkritériumok – Viszonyítási alapok (politikák, eljárások vagy követelmények,) amelyekhez a felülvizsgálat során a működést hasonlítjuk, ezért meghatározásuk az előkészítő szakaszban alapvető fontosságú. Ha a kritériumok jogszabályi követelmények (beleértve az egyéb szabályozói követelményeket), gyakran használják a „megfelel” („compliant”) vagy „nem felel meg” („non-compliant”) kifejezéseket egy audit-megállapításban. 


Auditbizonyíték - Az auditkritériumokra vonatkozó, olyan ellenőrizhető feljegyzések, ténymegállapítások vagy egyéb információk, amelyek az auditkritériumoknak való megfelelőség mértékének megállapításához szükségesek. Minden esetben megfigyelésen, mérésen, vizsgálaton alapulnak. Jellegük szerint megkülönböztethetők a mennyiségi és minőségi auditbizonyítékok. 
Az audit megállapításai (audit findings) - Az összegyűjtött auditbizonyítékok és az auditkritériumok összehasonlító kiértékelésének eredménye.  Tartalmazhatják a kritériumoknak való megfelelőséget vagy az eltéréseket, valamint a fejlesztési lehetőségeket. Mindig tényekkel alátámasztott, objektív auditbizonyítékon kell alapulniuk.  
Az audit következtetése - Az auditnak az audit céljai és az audit valamennyi megállapítása figyelembevételével megállapított végeredménye. Pl. tanúsító auditnál végeredmény lehet annak meghatározása, hogy a tanúsítvány kiadásához mely területeken kell javító-helyesbítő tevékenységeket végrehajtani. 
Az audit ügyfele - Szervezet vagy személy, amely vagy aki auditot kér. Belső felülvizsgálat esetén az audit ügyfele lehet az auditálás alatti szervezet vagy a minőségrányítási vezető is. Külső auditra vonatkozó kérés érkezhet olyan helyekről, mint pl. szabályozó hatóságok, szerződéses partnerek vagy lehetséges ügyfelek. 
Auditálás alatti szervezet - Az a szervezet, amelyet auditálnak. 


Auditor (auditor) - Az a személy, akinek megvan a felkészültsége az audit végrehajtására (bizonyított képességgel rendelkezik a felülvizsgálathoz szükséges ismeretek és készségek alkalmazására). 
Auditcsoport - Egy vagy több auditor, aki auditot végez, ha szükséges, szakterületi szakértők támogatásával. Az auditcsoport egyik auditora az auditcsoport kinevezett vezetője. Az auditcsoportban lehetnek auditor-jelöltek (betanuló auditorok) is. 
Szakterületi szakértő - Személy, aki az auditcsoport részére szakismeretét rendelkezésére bocsátja vagy szakvéleményt ad. A szakismeret vagy szakvélemény az, ami az auditálandó szervezetre, folyamatra, tevékenységre vonatkozik vagy a nyelvismerettel kapcsolatos, illetve kulturális jellegű. A szakterületi szakértő nem szerepel auditorként az auditcsoportban. 
Megfigyelő - Az auditor csoporthoz csatlakozó, de auditot nem végző személy. Egy megfigyelő nem tagja az auditcsoportnak és nem befolyásolja vagy zavarja az audit végrehajtását. Egy megfigyelő érkezhet az auditálás alatti szervezettől, szabályozó hatóságtól vagy más érdekelt féltől, aki ellenőrzi az auditot. 

Kísérő - Az auditálás alatti szervezet  által kijelölt, az auditcsoportot segítő személy. 
Auditprogram – Egy vagy több audit menetét rögzítő program. Az auditprogramban tervezett auditok idejét egy meghatározott időtartamra tervezik. Minden tervezett audit egy közös auditprogram célra irányul, például: az irányítási rendszer eredményességének meghatározására. Belső auditálás esetén ez a dokumentum tartalmazhatja a szervezet teljes irányítási rendszerét lefedő - éves összes - belső auditot. Belső auditok esetén a program folyamatok és/vagy szervezeti egységek felülvizsgálatainak sorozatából áll. 
Az audit területe - Egy audit terjedelme és határai. Az audit területe általában tartalmazza a telephelyek, a szervezeti egységek, a tevékenységek és a folyamatok leírását, valamint a figyelembe veendő időszakot.  Meghatározásának kiindulópontja a cég irányítási rendszerének területe (scope). Egy felülvizsgálat területe az irányítási rendszerben megfogalmazott területre értelmezhető.  
Auditterv  - Az adott helyszínre vonatkozó tevékenységek és szabályozások leírása az egyes auditok kapcsán. A vonatkozó auditprogram alapján készítik az audittervet (a felülvizsgálat részletes programját), melynek célja a felülvizsgálati tevékenységek ütemezése és koordinálása.  kockázat - Bizonytalanság hatása a célokra. kompetencia (felkészültség) Képesség ismeretek és készségek alkalmazására a tervezett eredmények elérése érdekében. A képesség magában foglalja a személyes viselkedésmód megfelelő alkalmazását az auditfolyamat során. 

Megfelelőség - Egy követelmény teljesülése. nemmegfelelőség - Egy követelmény nem teljesülése. 
Irányítási rendszer - Rendszer politika és célok megfogalmazásához, valamint célok eléréséhez. Egy szervezet irányítási rendszere különböző irányítási rendszereket tartalmazhat, például minőségirányítási rendszert, pénzügyi irányítási rendszert vagy környezetközpontú irányítási rendszert.